Kategorycznie zakazana jest sprzedaż

Kategorycznie zakazana jest sprzedaż

Kategorycznie zakazana jest sprzedaż i rozpowszechnianie wśród osób niepełnoletnich. Czytanie, z uwagi na treści pornograficzne, może po­wo­dować lęki, bóle oraz stanowić konsekwencję perwersyjnego zachowa­nia wśród osób młodych, które nie wykształciły obrazu piękna, na którym polega właściwa relacja międzyludzka. 

Tekst oryginalny z ostrzeżenia do książki Kaczkoduk przejmuje ster! 

Urząd Cenzury Polgaru zastrzega, że obrazy dokonane w stosunku do obywatela – towarzysza, prezesa Jarosława Kaczkoduka zasługują na potępienie i nie pozostaną bez stosownej reakcji. Z uwagi na powyższe, treść ocenzurowano. 


Bogaty świat Kaczkoduk przejmuje ster!
Kaczkoduk przejmuje ster…I stał się orgazm


Kategorycznie do czytania od 18 roku życia

Autor uważa, że seks nie różnicuje ludzi, ale łączy w tym akcie, całe po­stępowe rzesze, udające cnotliwych i moralnych; stanowi spoiwo wspól­nej tożsamości – stąd nie traktuje sprawy podle, nie uważając za niemoralną.

Jest to pogląd Autora, do którego ma prawo, a Czytelnik musi się z tym uję­ciem liczyć, sięgając dobrowolnie po lekturę.

Seks jako radość powszechna, ogólnie dostępna i ludzka, stwarza podstawy do wychwalenia, zachowania elit politycznych, które należy, choć hi­po­tetycznie, Czytelnikowi przybliżyć, traktując o tych bliskich nam dokona­niach, zachodzących u klasy władczej (domina, macho i perwers).

Obserwujemy, wyciągając wnioski, dziwiąc się, dlaczego politycy są wściekli i opowiadają głupoty, a czasem bywają „niedogrzani”. Brak sek­su, może powodować rozliczne komplikacje, nawet wśród klasy „politycz­nych panów”. Łatwo jest się w tym zagubić.

Seks, od lat stanowi tabu (nietykalne i zakazane) i jest ukrywany, tak jak­by z wszelkiej prostytucji i uciech korzystał sam margines społeczny (co­kolwiek to znaczy), a lud pracujący i polityczny, był wolny od tego ob­ciążenia. Prezerwatyw oraz innych pomocy, używa gorsza odmiana obywa­tela, cha­rak­te­ryzowana „sortowo”. – Gumkę włóż! – to haniebny rozkaz.

Dziwi tylko fakt, że wszelcy wstrzemięźliwi, nie podlegają procesowi „samokastracji”, który mógłby odciąć spekulacje oraz zapewnić im upra­gniony, wewnętrzny spokój. Jedynym usprawiedliwieniem dla nich jest to, że posiadając w pełni sprawne „przyrządy”, mogą stale ulegać pokusie oraz wal­czyć z nią, czyniąc to w imię wiary, pokory i miłosierdzia.

W książce zawarte są rozliczne wulgaryzmy, mogące obrażać uczucia estetyczne oraz religijne osób czytających, gdyby zostały źle odczytane i zin­ter­pretowane. Niestety, to język wykształcił te słowa – my ich nie stworzyli­śmy.

Kategorycznie zakazana jest sprzedaż
Kategorycznie zakazana jest sprzedaż książki, za której lekturę można trafić do piekieł. Specjalny szyb już oczekuje na grzeszników, gotowych do deportacji do piekła.

Kategorycznie zabrania się wspominania o systemach religijnych

Uwaga! W wielu systemach religijnych zabrania się czytać takie plu­gastwa, a sięgnięcie do takiej pozycji, może skutkować koniecznością uczest­nic­twa w spowiedzi lub odczynienia „czarów” z udziałem bóstwa, gwa­rantują­cych spokój duszy. W zależności od modelu wiary, może zapano­wać po­wszech­ny pogląd, iż to nikt inny, jak tylko sam szatan natchnął Autora oraz nakazał drukować książkę wyjątkowym, demonicznym atramentem.

Zapewniamy, że książka nie ma nic wspólnego z demonami, a jej prze­trzymywanie w pomieszczeniu zamkniętym, jest zupełnie bezpieczne. Należy, od czasu do czasu, wietrzyć jedynie pokój, aby zdmuchnąć kurz z okładki, by nie spowodować zaparzenia się stron. W przypadku wystąpienia na kartkach, bolesnego odparzenia – użyć pudru. W przypadku stwierdzenia powikłania pryszczycą – zawiadomić Sanepid.

ForbiddenSeek ostrzega, że czytając treść, robi się to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Książka zawiera opisy obrazujące ostre sceny sek­sualne (hard porno), co pozwala uznać ją fragmentarycznie za pornogra­ficzną i nie może być w żaden sposób rozpowszechniana wśród Czytelników, którzy są niepełnoletni (z uwagi na rozlicznie ukazane dewiacje seksualne). Nie może być promowana i polecana, gdyż takim działaniem, można narazić się na zarzut rozpowszechniania erotyki (lub pornografii).

Nikt nie ponosi oraz nie bierze odpowiedzialności, za niepożądane skojarzenia i szkody, powstałe z niezrozumiałych powodów u osób trzecich, w trakcie zapoznawania się z treścią. Wszelkie nazwiska, sy­tuacje i występujący tu bohaterowie są zupełnie przypadkowi, nigdy nie ist­nie­li oraz nie mieli wpływu na realną rzeczywistość w żadnym kraju. Ani jeden z polityków nie jest, aż takim „dewiantem” (odchylonym od normy), aby mógł stanowić wzór cnót, występujących w tej pozycji literackiej. Ze stro­ny Wy­dawcy i Autora wszelkie skojarzenia były niezamierzone i stanowić mogą jedynie czysty przypadek lub nadinterpretacje Czytelnika. Książka sta­nowi fik­cję literacką, opartą na kanwie obyczajowo-politycznej.

Kategorycznie jebitnie

Autor, tworząc dzieło, wykorzystał stworzony przez siebie styl, który określił mianem „jebitnego”. Styl ten może drażnić purystów językowych. W związku z tym, proponowane jest, aby zażyli coś na uspokojenie albo naj­lepiej nie sięgali po twórcze i odkrywcze lektury (ocena subiektywna, w pełni uprawniona). Zdaniem Autora, literatura to nie cep, aby tworzyć ją namięt­nie i niezróżnicowanie, nie pozostawiając Czytelnikowi możliwości odkrycia cze­goś zupełnie nowego, szokującego i beznadziejnego.

W tekście zastosowano odwołania, w formie przypisów, aby wyjaśnić znaczenie użytych słów. W niektórych przypadkach, wyrazy mogą zostać od­czytane za nieprawidłowe, zwłaszcza przez Czytelnika dbającego o popraw­ność językową. Zostały one zamierzone, a do ich oznaczeniu użyto cudzy­słowu.

Życzymy miłej lektury, śmiechu i przeżywania nowych wrażeń. Zdu­miewające w książce, którą oddajemy w Państwa ręce, może być to, że roz­bawi, uraduje i poprawia percepcję.

© ForbiddenSeekWszelkie podobieństwo, do osób, wydarzeń i postaci, może być czysto przypadkowe, a upatrywanie w książkowych bohaterach, znanych z życia publicznego osób, odbywa się wyłącznie za sprawą działania wyobraźni i na odpowiedzialność Czytelnika.


Forbidden Seek po angielsku
Cooking page


 

Z Ostrzeżenia Wydawcy do satyry Kaczkoduk przejmuje ster! 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.