Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785 - 1870 to dzieło Artura Eisenbacha.

Emancypacja Żydów na ziemiach polskich

Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785 – 1870 to dzieło Artura Eisenbacha. Narracja historyczna umiejscowiona jest u progu rozbiorów i w ich trakcie. W literaturze zajmuje ważne miejsce. Na ten temat, traktują nie tylko profesjonalne opracowania, ale również jest to podstawą solidnej edukacji, na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.


Proces emancypacji w Polsce

O emancypacji różnych grup w Polsce naucza się w sposób otwarty, podając bogate przykłady – emancypacja Żydów, kobiet, procesów społecznych, czy obszarów życia codziennego, etc., wskazując potrzebę i zaznaczając osoby, które o równouprawnienie walczyły. Wiele współczesnych ruchów wolnościowych również odnosi się do tych kwestii, upatrując w tym początku własnej działalności. Odwołania przy tym, następują również do Europy.
Recenzją, przybliżę Czytelnikowi problem emancypacji, w ujęciu książki Eisenbacha, którą z uwagi na duże spektrum odwołania się do etymologii słowa “emancypacja” warto przeczytać, aby temat właściwie zrozumieć.

Słownik PWN o emancypacji

Emancypacja Żydów – zrozumienie problemu

Ważne jest poznanie problemu, gdyż wiele niezrozumienia bierze się z tworzonych dawniej nierówności, które odcisnęły swoje piętno na Europie i świecie. Osobiście jest to dla mnie ważna recenzja, gdyż na tym dziele się wychowałem i uznałem za przełomowe w mojej pracy społecznej nad pamięcią o Żydach. Eisenbach uzmysłowił mi także, że warto jest patrzeć na problemy głębiej i rozumieć położenie każdej społeczności, w takim spectrum, jakim powinien być identyfikowany i możliwy do poznania drogą faktów i ustaleń historycznych. Zrozumieć problem Żydów, ich emancypacji i tzw. kwestii żydowskiej oraz rodzącego się, co jakiś czas i głośno podnoszonego antysemityzmu to sztuka, a nauczyć się patrzeć na to przez właściwy pryzmat, nieobciążony przeświadczeniem propagandy, to prawdziwa cnota.

Żydom należne jest ważne miejsce

Po stronie Żydów i po stronie nie-Żydów wystąpiły w pewnym okresie wspólne interesy, które nakazywały danie im praw, co umożliwiło ich włączenie do społeczeństwa rosyjskiego, pruskiego czy polskiego. Ważne z uwagi na ewentualną przydatność tej grupy.
Życzę wszystkim, którzy sięgną po takie książki, aby mogli tak samo jak ja stwierdzić, na czym polega zjawisko emancypacji Żydów i problem, który zrodził się w XX wieku, związany z masowymi prześladowaniami w Europie i na świecie.
Żydom należne było zajęcie ważnego miejsca w historii i kulturze, którego ich pozbawiono, głównie za sprawą obciążenia “winą Chrystusa”, którego się wyparli. Przez wieki nie brano pod rozwagę pochodzenia wielu mądrych ksiąg Starego Testamentu, właśnie od Żydów. Nie rozumiano, że Maryja i Józef oraz Jezus byli Żydami.

Emancypacja Żydów na ziemiach polskich
Emancypacja kojarzy się z wolnością i zerwaniem kajdan. Wiele grup i środowisk zmagało się ze zniewoleniem. Ich uwolnienie to był niestety długi proces.

Spojrzenie na sprawy emancypacji Żydów 

Książka ta umożliwi przede wszystkim dobre spojrzenie na sprawy emancypacji nie tylko z perspektywy Żydów. Eisenbach wiernie zachował odniesienie się do epoki i jej ujęcia, wskazując przy tym zjawiska historyczne w różnych państwach, które Polską się podzieliły i zarządzały w okresie zaborów. Ukazał także to, jak do tych kwestii odnosili się sami Polacy. Przy tym, przytacza wiele źródeł i pojęć, które z uwagi na mistrzowską znajomość tematu pozwalają na zrozumienie tego, czym była emancypacja Żydów.

I tak, Eisenbach pisze, że „przez emancypację rozumie wyzwolenie jednostki lub grupy ludności od prawnej, społecznej, ekonomicznej lub politycznej zależności, przejście do cywilno-prawnej samodzielności, dopuszczenie jej w różnych dziedzinach życia do praw, które przysługują już innym mieszkańcom kraju”.

Eisenbach dodaje w tych założeniach badawczych, że czynnikiem zasadniczym dla całokształtu problemu emancypacji była zmiana statusu prawnego danej grupy ludności, bowiem z tego podstawowego faktu wynikały dalsze konsekwencje warunkujące jej położenie w dziedzinie gospodarczej, społecznej, fiskalnej, oświatowej i politycznej.

Pojęcie emancypacja Żydów

W Polsce od 1785 roku, a może od początków obrad Sejmu Wielkiego pod wpływem działań pruskich związanych z reformami wprowadzono następujące pojęcia emancypacji:

– sposób uformowania,

– reformowanie,

– zrównanie w prawach,

– równouprawnienie,

– wynarodowienie.

Eisenbach odwołuje się też do istotnego pojęcia tzw. „kwestii żydowskiej”, która obejmuje następujący zakres problematyki w końcu XVIII wieku i przez cały wiek XIX, które rozpatruje w następujących aspektach:

– demograficznym – ze względu na liczebność i rozmieszczenie,

– prawnym – statuty prawne osobne dla każdej grupy ludności,

– gospodarczym – udział Żydów w życiu gospodarczym i jego rozwoju,

– politycznym – kwestia żydowska mogła pomagać w ruchu wyzwoleńczym lub osadniczym,

– kulturowym – odrębną, jednolitą kulturą, które nie podlegała synkretyzmowi.

Kształtowanie społeczeństwa na ziemiach polskich

Najistotniejsze jest u Eisenbacha ujęcie emancypacji, którą u Żydów, uznaje za zajmującą integralną część ogólnego prądu emancypacyjnego i kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich. Nie ma Polski bez Żydów.
Uważa, że emancypacje należy rozpatrywać w kontekście rozpadu całego feudalnego systemu Europy i wyzwalania się grup prawnie upośledzonych – chłopów i mieszczan. Uważa to za dobre podejście do problemu, choć zaznacza, że w każdym europejskim kraju wyglądało to zupełnie inaczej, co dyktowała określona specyfika.

Eisenbach wprowadził ważną definicję do problemu emancypacji, mówiąc że:

„Emancypacja etnicznej i religijnej mniejszości o określonym obliczu społecznym w kraju o ustroju stanowym, w których w różnych instytucjach istnieją dwa układy feudalny i burżuazyjny, jest zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym. Można je wyjaśnić jedynie przez powiązanie z zewnętrznym układem odniesienia – z likwidacją barier stanowych i równouprawnieniem innych grup mieszkańców kraju”.

Eisenbach wyjaśnia również poszczególne fakty historyczne, wokół których toczyły się w Europie dyskusje i projekty wokół różnych spraw emancypacyjnych, nie tylko dotyczących kwestii żydowskiej. Był to burzliwy czas przepełniony działalnością ruchów rewolucyjnych i wolnościowych, które funkcjonowały w epoce Świętego Przymierza.

Proces emancypacji na ziemiach polskich, zdaniem Eisenbacha zależał od:

– stopnia rozwoju ekonomicznego danej dzielnicy,

– polityki rządu,

– o stosunku polskich grup społecznych i środowiskowych do ludności żydowskiej i tzw. „kwestii żydowskiej”,

– od wzniesienia się fali rewolucyjnej i kolejnej fazy reakcji i odwilży.

Eisenbach usystematyzował również światowe modele działające u schyłku XVIII i XIX wieku służące za punkt odniesienia dla ruchu wolnościowego na ziemiach polskich:

– amerykański – faktyczny, od 1776 r. wprowadzający liberalne zasady wolnościowe (Autor wskazuje Konstytucję Stanów Zjednoczonych i Deklarację Niepodległości),

– francuski – rewolucyjny (Autor wskazuje ustawę z 22 września 1791 r. i Kodeks Cywilny Napoleona z 1801 r.),

– pruski – kompromisowy (Autor wskazuje „edykt marcowy” z 11 marca 1812 r., zrównujący Żydów w prawach z resztą obywateli).

Kilka recenzji z tej witryny

Zohar – źródło energii ukryte w 22 księgach

Miłość u Owidiusza

Grzech pierworodny Constantina Toiu

Bestseller wydawniczy z 2003 roku

Jak poderwać kobietę?

Bogaty świat Kaczkoduk przejmuje ster!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.